Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Konkurs na hasło promocyjne Miasta Krosna

Jedna trafna myśl i krośnieńskie szkło o wartości 500 zł może być Twoje. A do tego bezcenna satysfakcja kiedy zobaczysz swoje hasło na koszulce, banerze, ulotce ... wszędzie, gdzie tylko może promować się Krosno. Czekamy na odważnych na miarę mających już 10 lat KROSNOludków :-)


Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Krosna

§ 1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej, Rynek 5, tel. 13 43 277 07, e-mail: pikt@muzeumrzemiosla.pl, zwany dalej "Organizatorem"

§ 2. Patronat honorowy
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna

§ 3. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie hasła, które stanie się wizytówką Miasta Krosna.

2. Hasło musi zawierać nazwę miasta Krosna

3. Hasło może być wykorzystywane we wszelkiego rodzaju formach promocji Miasta Krosna w Internecie, na drukach firmowych, wizytówkach, bilbordach, banerach, reklamach, koszulkach, gadżetach, pucharach, medalach i innych formach promocji.

§ 4. Adresaci konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do osób z całej Polski bez ograniczenia wiekowego.

2. Osoby niepełnoletnie powinny do zgłoszenia dodatkowo dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
§ 5. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe dostarczenie do Organizatora propozycji hasła. Można tego dokonać osobiście w siedzibie Organizatora lub pocztą, wysyłając hasło w kopercie z dopiskiem "Konkurs na hasło promocyjne Miasta Krosna" na adres:

Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej
Rynek 5
38-400 Krosno
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
pikt@muzeumrzemiosla.pl

2. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę propozycji hasła. Każde hasło stanowi odrębne zgłoszenie.

3. Czytelnie napisaną propozycję hasła należy z tyłu oznaczyć godłem (znakiem lub hasłem) i włożyć do koperty opisanej "Konkurs na hasło promocyjne Miasta Krosna". Do koperty tej należy włożyć drugą kopertę oznaczoną takim samym godłem. Do koperty tej należy włożyć wypełnioną Kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) oraz w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie (załącznik nr 2 niniejszego regulaminu).
5. Propozycje hasła mogą być zgłaszane do konkursu wyłącznie przez ich autorów, którym przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich, a propozycja hasła nie jest obciążona żadnymi prawami autorskimi ani roszczeniami osób trzecich.
§ 6. Termin składania propozycji haseł

1. Propozycje można składać do dnia 14 sierpnia 2015 roku.

2. Za dzień oddania projektu hasła uważa się dzień wpływu do Punktu Informacji Kulturalno-Turystycznej.

3. Propozycje dostarczone po terminie 14 sierpnia 2015 roku nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu.

§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołane przez Organizatora Jury

2. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną: krośnieńskie szkło o wartości 500 zł. Nagroda zostanie uroczyście wręczona podczas inauguracji Festiwalu Karpackie Klimaty 21 sierpnia 2015 r..

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli prace nie spełnią warunków regulaminu lub ich poziom nie będzie spełniał oczekiwań Organizatora

4. Decyzja Jury jest ostateczna.

5. Laureat konkursu zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiony przez Organizatora pisemnie, telefonicznie lub mailem.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród i wyróżnień dodatkowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe dostarczone do Organizatora będą przetwarzane przez niego w celu realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

2. W przypadku otrzymania nagrody Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie swoich danych.

3. Zwycięzca konkursu przeniesie autorskie prawa majątkowe do hasła promocyjnego Miasta Krosna na Muzeum Rzemiosła w Krośnie we wszelkich formach wykorzystania hasła. W tym celu sporządzona zostanie stosowna umowa.

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

5. Niniejszy regulamin z załącznikami nr 1 i nr 2 dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.muzeumrzemiosla.pl oraz www.krosno.pl