Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Historia Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Historia
Kamienica mieszcząca się przy ul. Piłsudskiego 19 została wzniesiona na przełomie XIX i XX w. Wybudowana z czerwonej cegły, w stylu wiedeńskiej secesji wyróżnia się ciekawą formą architektoniczną a szczególnie ozdobnymi kształtowanymi w tynku architektonicznymi detalami oraz tarczą zegara zamontowaną na fasadzie budynku. Zrośnięty na trwałe z krośnieńskim krajobrazem "dom z zegarem" wybudowano dla Michała Mięsowicza (1864-1938), krośnieńskiego zegarmistrza, jednego z najznamienicznych obywateli Wolnego Królewskiego Miasta Krosna. Od 1890 roku mieścił się tutaj zakład zegarmistrzowski, a w latach 1901 - 1938 budynek był siedzibą Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych prowadzonej przez Mięsowicza. Wyprodukowano tu około 280 mechanizmów zegarowych.

Związane z budynkiem chlubne tradycje krośnieńskiego rzemiosła stały się podstawą do podjęcia starań o przeznaczenie go na obiekt muzealny. Z propozycją utworzenia placówki muzealnej prezentującej rzemiosło terenów historycznej Galicji wystąpili: Starszy Cechu Józef Cisowski z Krosna i Podstarszy Cechu Tadeusz Bochenek z Moderówki, którzy już wcześniej gromadzili zbiory o tematyce rzemieślniczej. Sprawa utworzenia Muzeum Rzemiosła rozpatrywana była po raz pierwszy przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, który wyłonił Komitet Organizacyjny. W 1980 roku Zarząd Cechu wystąpił się z prośbą do Prezydenta Miasta Krosna o przekazanie budynku na Muzeum Rzemiosła. Projekt utworzenia muzeum został przedstawiony przez Józefa Cisowskiego Miejskiej Radzie Narodowej w Krośnie na sesji w dniu 28 XII 1980 roku. Decyzja o przekazaniu budynku na cele muzealne została podjęta przez Prezydenta Miasta Krosna inż. Zbigniewa Piotrowskiego pismem z dnia 12 V 1981 r. Po wykwaterowaniu lokatorów władze miasta ustaliły wytyczne do remontu i adaptacji obiektu. Dokumentację architektoniczną sporządził Stanisław Pąprowicz, a projekt wnętrz - Ewa Cisowska. 8 VI 1981 r. wybrano Społeczny Komitet Modernizacji Budynku na Muzeum Rzemiosła w Krośnie złożony z 27 osób. Jego przewodniczącym został Starszy Cechu Józef Cisowski, a zastępcami: Podstarszy Tadeusz Bochenek i Jan Deptuch. Kapitalnego remontu i adaptacji budynku oraz wyposażenia pomieszczeń w sprzęt muzealny podjął się w latach 1984 - 1987 Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie.

Nie byłoby jednak Muzeum, gdyby nie pasja i praca ludzi związanych z krośnieńskim rzemiosłem. Zebrane środki finansowe pochodziły nie tylko z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Rzeszowskiej Izby Rzemieślniczej, ale przede wszystkim z dobrowolnych składek rzemieślników. Wkład rzemieślników polegał również na bezpłatnym wykonaniu prac. Prace murarskie: Kazimierz Zając, Stanisław Markowski, Stanisław Warchoł, Jan Rozenbeiger, Krzysztof Frydrch i Celestyn Wójcik. Prace ciesielskie: Józef Pelczar, Prace dekarskie: Jan Przybysz, Prace stolarskie: Józef Winiarski, Stanisław Pudło, Józef i Piotr Świątkowie, Jan Wasłowicz, Julian Konop, Jan Burda, drzwi wejściowe rzeźbione oraz troje drzwi wewnętrznych - Jan Wasłowicz (jako sztuka mistrzowska w rzemiośle stolarskim) Instalacje: Zdzisław Kwiatkowski i Józef Leśniak, Prace malarskie: Tadeusz Gazda, szklarskie - Jan i Józef Omachlowie, Prace kamieniarskie: Bolesław Junko, Ozdobne kraty okienne: Antoni Paczosa, Tarcza zegara: Tadeusza Bocheneka i synowie Wiesław i Jacek. Nadzór nad pracami remontowymi sprawował Stanisław Pąprowicz, a nadzór konserwatorski - Zdzisław Gil. Całością prac organizacyjnych i technicznych kierował Starszy Cechu Józef Cisowski.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zostało powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna 1 VII 1989 r. Zostało uroczyście otwarte i udostępnione zwiedzającym 17 III 1990 roku. Większość muzealiów prezentowanych na ekspozycji stałej to dary i przekazy rodzin rzemieślników. Gromadzeniem narzędzi, wyrobów i pamiątek zajął się jeszcze w trakcie remontu Tadeusz Bochenek. Wśród wielu darczyńców należy wymienić między innymi: Józefa Cisowskiego, Tadeusza i Józefa Bochenków, Józefa Młota Mroza, Franciszka Markiewicza, Włodzimierza i Stanisława Leników, Adama Habrata, Józefa Guzika, Jadwigę Romanowską, Stanisławę Kluz, Andrzeja Kołdera, Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie, Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie oraz Urząd Miasta Krosna. Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo - badawczym. Działalność placówki skupia się na gromadzeniu, zabezpieczaniu, udostępnianiu dóbr kultury w zakresie: historii rzemiosła i przemysłu oraz rzemiosł artystycznych terenów południowo-wschodniej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Krosna i najbliższych okolic. Ponadto do działań Muzeum należy m.in.:

Od 2004 roku w strukturze muzeum działa Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej (Rynek 5). Jego działalność obejmuje:
  1. Gromadzenie i udzielanie informacji o bazie noclegowej i atrakcjach turystycznych Beskidu Niskiego i Pogórza.
  2. Opracowywanie różnorodnych materiałów informacyjnych i promocyjnych o regionie.
  3. Promocję Krosna na targach krajowych i zagranicznych.
  4. Promocję regionu i podmiotów turystycznych działających na jego terenie.
  5. Sprzedaż materiałów i wydawnictw o tematyce turystycznej oraz pamiątek regionalnych.
W 2006 muzeum wzbogaciło się o nowy obiekt- Piwnicę PodCieniami (Rynek 5) - przeznaczoną na organizację wystaw czasowych, koncertów, konferencji. Adaptacja XVII - wiecznej piwnicy oraz zakup wyposażenia były współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Od roku 2007 muzeum zostało włączone w obręb trasy transgranicznego szlaku rowerowego Beskidzkie Muzea.